info@kerekasztal.sk

A Kerekasztal levele Lajčák miniszternek a Kisebbségi Bizottságban történtekről és a kisebbségi jelentésről

Vážený pán podpredseda vlády, predseda Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, vážený pán minister! 

Okrúhly stôl Maďarov na Slovensku s poľutovaním vzal na vedomie, že splnomocnenkyňa Vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny Mária Jedličková zverejnila pred voľbou členov Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny výzvu, ktorej podmienky určila svojvoľne a bez akéhokoľvek rokovania. Podmienky výzvy sú protiústavné, sú v rozpore so základnými princípmi slobodných volieb a doteraz platnými pravidlami, ktoré akceptovala každá menšina. Ak voľba členov výboru prebehne na základe nových zásad, ktoré boli rozposlané, bude spochybnená regulárnosť celého procesu a legitimita zvolených členov komisie.

Je to už tretí prípad, kedy úradníci svojvoľne zasiahli do citlivých vecí, ktoré nie sú v ich kompetencii, čím ohrozujú právnu ochranu menšín na Slovensku. Prvý prípad bola zmena počtu hlasov vo Výbore pre národnostné menšiny a etnické skupiny v štatúte Výboru. Poznamenáme, že za zmenu nehlasovali zástupcovia maďarskej, rusínskej a rómskej menšiny, ktoré tvoria vyše osemdesiat percent národnostných menšín na Slovensku. Maďarskí zástupcovia sa odvtedy na protest proti tomuto kroku na zasadnutiach nezúčastňujú.

Druhý je návrh uznesenia, ktorý je v rozpore so základnými princípmi Ústavy Slovenskej republiky. Poverená splnomocnenkyňa dala uznesenie schváliť zástupcom malých menšín, v zmysle neho môže mať Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny len slovenského predsedu. Výhrady voči uzneseniu vzniesla na svojom rokovaní aj Rada vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Okrúhly stôl Maďarov na Slovensku zaslal svoje stanovisko k tomuto uzneseniu aj Vám, ako aj Rade vlády, pričom neodmietol len spôsob jeho prijatia, ako aj jeho obsah.

Súčasný prípad je ešte vážnejší, keďže spochybňuje legitimitu Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny. Ak osoby poverené menšinovými organizáciami môžu na volebnom zasadnutí hlasovať len za kandidátov, ktorých už vopred vybrala komisia zložená z vládnych úradníkov, tak to znamená porušenie zásad slobodnej kandidatúry a slobodnej voľby. Celý proces sa degraduje na divadlo, zástupcom menšín sa znemožní zasahovať do otázok, ktoré sa ich týkajú, navyše je to vo vážnom rozpore s medzinárodnými dokumentmi a Ústavou SR. Novú komisiu totiž nebudú tvoriť legitímni zástupcovia menšín, ale osoby starostlivo vyselektované ministerskými úradníkmi, ktoré síce budú na zasadnutiach Výboru vyjadrovať svoju podporu, no nebudú nikoho reprezentovať.

Okrúhly stôl Maďarov na Slovensku má výhrady voči tomu, že sa opäť bez konzultácií stanovali pravidlá tak, že poverená splnomocnenkyňa svojvoľne prekročila svoje kompetencie a konala na základe vlastnej iniciatívy. Tento krok považujú kandidáti relevantných maďarských organizácií na Slovensku za nekorektný a nebezpečný, sú presvedčení o tom, že je nezodpovedné podieľať sa na procese výberu a tým dať tomuto postupu legitimitu.

Kroky zamerané na zmenu zloženia menšinového výboru naďalej zhoršujú situáciu v oblasti reprezentácie národnostných menšín na Slovensku, pokračujú v deštrukcii Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny a jeho marginalizácia. V zmysle nových pravidiel majú menšiny po jednom hlase v orgáne, ktorý nemá takmer nijaké kompetencie, nevykonáva meritórnu činnosť a jeho aktivity poskytujú priestor len politike, ktorá menšiny rozdeľuje. Môžeme len dúfať, že tento postup ministerstvo zahraničných vecí neschválilo, že nie je v súlade s jeho cieľmi, najmä v zrkadle toho, že nijaký iný výbor Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť neprešiel v posledných rokoch takýmito komplexnými, štrukturálnymi zmenami.

Ako predsedu Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť Vás informujeme, že 130 najvýznamnejších celoštátnych a regionálnych organizácií Okrúhleho stola Maďarov na Slovensku nemá v úmysle podieľať sa na tomto protiústavnom a antidemokratickom procese.

Pokiaľ bude proces zrealizovaný v tejto podobe, zástupcovia maďarskej menšiny na Slovensku nebudú mať inú možnosť než komunikovať s Radou vlády pre ľudské práva, verejnosťou a medzinárodnou verejnou mienkou prostredníctvom alternatívneho Výboru, ktorý bude zvolený legitímne, keďže chceme konať dobromyseľne a konštruktívne.

Na základe vyššie napísaného čo najdôraznejšie žiadame, aby bol po roku neustálych sľubov konečne vymenovaný kompetentný splnomocnenec pre národnostné menšiny, ktorý je zbehlý v menšinových záležitostiach, citlivo vníma problémy menšín, je nezaujatý, za každých okolností dodržiava zákony a má adekvátne predstavy o fungovaní úradu. S takýmto splnomocnencom je Okrúhly stôl Maďarov na Slovensku pripravený spolupracovať. Veríme, že Vláda Slovenskej republiky chce diskutovať so skutočnými zástupcami maďarskej občianskej spoločnosti na Slovensku, a nie s bábkami, ktoré si sama vyberie.

Tieto riadky sa zrodili preto, lebo situácia je vážna. Veríme, že vďaka triezvemu dialógu a konštruktívnemu prístupu sa nájde východisko z tejto situácie, preto Vás žiadame o osobné stretnutie, aby sme si tieto otázky čo najskôr vydiskutovali.

 

S pozdravom,

Géza Tokár

hovorca Okrúhleho stola Maďarov na Slovensku

V Šamoríne, dňa 10. júna 2014

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.