info@kerekasztal.sk

Megoldatlan nyelvi jogok, Thomas Hammarberg leveléhez (HU, SK, EN)

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának nyilatkozata Thomas Hammarberg, az Európa Tanács emberi jogi biztosa 2011. november 24-én kelt leveléhez és annak utóéletéhez.

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala üdvözli Thomas Hammarbergnek, az Európa Tanács emberi jogi biztosának levelét, amelyet Rudolf Chmelnek, Szlovákia emberi jogi és kisebbségügyi kormányalelnökének küldött. Azért tartottuk fontosnak nyilatkozatunk kiadását, mert a levélre válaszolva Rudolf Chmel pusztán a terveiről és elképzeléseiről beszélt, a Szlovák Kormány pedig a felvetett kérdések kapcsán semmilyen konkrét lépést nem tett az elmúlt időszakban.

Thomas Hammarberg tavaly szeptemberben járt Szlovákiában, hogy személyesen is tájékozódjék az emberi jogi és kisebbségi kérdésekről. Találkozott a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának képviselőivel is, akik részletesen beszámoltak az utóbbi két év kisebbségpolitikai fejleményeiről.

Az emberi jogi biztos levelében élesen bírálja az államnyelvtörvény 2009-es módosításának (Fico-kormány) legfőbb elemeit, és ugyancsak kritikus hangot üt meg a Radičová-kormány által 2011 elején befejezett módosításokkal kapcsolatban. Sajnálatát fejezi ki, hogy a Radičová-kormány nem módosította a törvény azon pontjainak döntő többségét, amelyek az ET Velencei Bizottságának véleménye szerint nemzetközi egyezményekbe ütköznek (Nyelvi Charta, Kisebbségvédelmi Keretegyezmény, Európai Emberi Jogi Egyezmény).

A levél további hiányosságként említi, hogy mindmáig nem állt helyre az egyensúly az államnyelvtörvény és a kisebbségi nyelvhasználati törvény viszonylatában, amely a Fico-féle módosítás előtti állapotot jellemezte. Az emberi jogi biztos levele többször is kitér arra, hogy az államnyelvtörvényhez fűzött értelmező irányelvek jogi formája továbbra is bizonytalan, azok rendelkezéseit nem dolgozták be megfelelően a kötelező erejű törvénybe.

Hammarberg az államnyelvtörvény (és a kisebbségi nyelvhasználati törvény) szankcióival kapcsolatban is csalódását fejezi ki. Bár az államnyelvtörvény már csak szűkített formában tartalmaz szankciókat, az emberi jogi biztos egyetért a Velencei Bizottság azon véleményével, mely szerint az állam megfogalmazott céljai a szankciók alkalmazása helyett a bizalomépítő intézkedésekkel hatékonyabban érhetők el.

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala részéről szeretnénk emlékeztetni arra, hogy az utóbbi másfél évben szakértőinkkel figyelemmel kísértük az államnyelvtörvény és a kisebbségi nyelvhasználati törvény módosítási folyamatát. Állásfoglalásainkban és elemzéseinkben hangsúlyosan kezeltük Szlovákia nemzetközi vállalásait, melyeket a kisebbségvédelem terén tett. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy Thomas Hammarberg véleménye, konstruktív kritikája és javaslatai a legfőbb pontokban egybeesnek az általunk eddig megfogalmazott álláspontokkal.

Az Európa Tanács a szlovákiai kisebbségpolitika elé állít európai tükröt. A szervezet a Szlovákia által önként vállalt nemzetközi kötelezettségek számonkérésével fontos szerepet játszik a szlovákiai nemzeti kisebbségek lét- és jogbiztonságának megerősítésében. A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala számít az Európa Tanács kisebbségpolitikai érdekeltségű szerveinek építő munkájára. Ebben partner kíván maradni a jövőben is.

Szeretnénk ugyanakkor felhívni a szlovák kormány és parlament figyelmét, hogy Szlovákia, amint arra az emberi jogi biztos levele is rávilágít, továbbra is több pontban megszegi nemzetközi kötelezettségeit. Közös célunk a nemzetközi egyezmények betartása. Az ehhez szükséges jogszabályi környezet megteremtése azonban a legfőbb állami szervek hatásköre és felelőssége, ezért felszólítjuk őket, hogy tegyék meg a szükséges lépéseket a hibák mielőbbi orvoslására! A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala a továbbiakban is kész együttműködni a megfelelő intézkedések kidolgozásában.

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala

 

Je ešte veľa nevyriešených otázok

Vyhlásenie Okrúhleho stola Maďarov na Slovensku k listu komisára Rady Európy pre ľudské práva Thomasa Hammarberga z 24. novembra 2011 a následným udalostiam

http://www.vicepremier.sk/list-komisara-rady-europy-pre-ludske-prava-thomasa-hammarberga-vicepremierovi-sr-rudolfovi-chmelovi/

10. február 2012

Okrúhly stôl Maďarov na Slovensku víta list komisára Rady Európy pre ľudské práva Thomasa Hammarberga podpredsedovi vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Rudolfovi Chmelovi. Považovali sme za potrebné vydať toto vyhlásenie z dôvodu, že Rudolf Chmel vo svojej odpovedi hovoril len o svojich plánoch a predstavách, ale Vláda Slovenskej republiky vo veci nastolených otázok v uplynulom období neurobila žiadne konkrétne kroky.
Thomas Hammarberg navštívil Slovensko vlani v septembri, aby sa osobne informoval o záležitostiach ľudských práv a menšín. Stretol sa aj s predstaviteľmi Okrúhleho stola Maďarov na Slovensku, ktorí ho podrobne informovali o udalostiach odohrávajúcich sa v menšinovej politike v posledných dvoch rokoch.

Komisár pre ľudské práva vo svojom liste ostro kritizuje najspornejšie prvky novely zákona o štátnom jazyku z roku 2009 (prijatej za vlády Roberta Fica) a tak isto kriticky sa vyjadruje o zmenách prijatých Radičovej vládou začiatkom roka 2011. Vyslovuje ľútosť na tým, že vláda Ivety Radičovej nezmenila prevažnú väčšinu tých bodov zákona, ktoré sú podľa názoru Benátskej komisie Rady Európy v rozpore s medzinárodnými dohodami (Európska charta regionálnych alebo menšinových jazykov, Rámcový dohovor na ochranu národnostných menšín, Európsky dohovor o ochrane ľudských práv).

Ako ďalší nedostatok sa v liste uvádza, že dodnes nenastala rovnováha medzi zákonom o štátnom jazyku a zákonom o používaní menšinových jazykov podľa stavu v období pred ich novelizáciou za vlády Roberta Fica. Komisár pre ľudské práva sa vo svojom liste viackrát vracia k tomu, že právna forma zásad na vykonávanie zákona o štátnom jazyku je neistá a tieto ustanovenia neboli patrične zapracované do záväzne platného zákona.

Hammarberg vyslovuje sklamanie aj v súvislosti so sankciami v zákone o štátnom jazyku (a v zákone o používaní menšinových jazykov). Zákon o štátnom jazyku síce obsahuje sankcie už len v zúženej forme, ale komisár pre ľudské práva súhlasí s názorom Benátskej komisie, podľa ktorej by stanovené záujmy štátu mohli byť efektívnejšie dosiahnuté pomocou opatrení budujúcich dôveru než ukladaním pokút.

Zo strany Okrúhleho stola Maďarov na Slovensku by sme radi pripomenuli, že sme s našimi expertmi v poslednom poldruha roku pozorne sledovali proces novelizácie zákona o štátnom jazyku a zákona o používaní menšinových jazykov. V našich stanoviskách sme sa osobitne venovali medzinárodným záväzkom Slovenska v oblasti ochrany menšín. Zdôrazňujeme, že názor Thomasa Hammarberga, jeho konštruktívna kritika a odporúčania sú v hlavných bodoch totožné s tými, ktoré sme vo svojich doterajších stanoviskách vyzdvihli aj my.

Rada Európy stavia európske zrkadlo pred menšinovú politiku Slovenska. Táto organizácia zohráva dôležitú úlohu pri posilňovaní životných a právnych istôt národnostných menšín žijúcich na Slovensku tým, že berie štát na zodpovednosť vo veci dobrovoľne prijatých medzinárodných záväzkov. Okrúhly stôl Maďarov na Slovensku počíta s konštruktívnou prácou orgánov Rady Európy angažovaných v oblasti menšinovej politiky štátov. V tomto im naďalej chceme byť partnerom.

Súčasne by sme radi upriamili pozornosť slovenskej vlády a parlamentu na to, že Slovensko, tak ako to zdôraznil vo svojom liste aj komisár pre ľudské práva, neplní svoje medzinárodné záväzky vo viacerých bodoch. Naším spoločným cieľom je dodržiavanie medzinárodných dohôd. Vytvorenie vyhovujúceho právneho prostredia je však úlohou a zodpovednosťou najvyšších štátnych orgánov, preto ich vyzývame, aby podnikli potrebné kroky vedúce k urýchlenému odstráneniu existujúcich chýb! Okrúhly stôl Maďarov na Slovensku je aj naďalej ochotný spolupracovať pri vypracovávaní potrebných opatrení.

Okrúhly stôl Maďarov na Slovensku

 

Many unsolved questions

The declaration of the Roundtable of Hungarians in Slovakia
to the letter of Mr. Thomas Hammarberg, Council of Europe Commissioner for Human Rights
from 24 November 2011

1593 Commhr 108 2011 Slovak Deputy Pm 24 11 2011

10 February 2012

The Roundtable of Hungarians in Slovakia welcomes Thomas Hammarberg’s, Council of Europe Commissioner for Human Rights letter sent to Rudolf Chmel, Slovakia’s Vice-Prime Minister for Human Rights and National Minorities. The reason we decided to issue this declaration is that Mr. Rudolf Chmel had only outlined his plans and concepts for the future but the Slovak Government had failed to take any concrete measures in respect of the problems raised.
Thomas Hammarberg visited Slovakia last September in order to personally monitor human rights and minority issues. He also met representatives of the Roundtable of Hungarians in Slovakia, who provided him detailed information on last two year’s developments in minority policies.

The Human Rights Commissioner seriously criticized the major elements of the amendment of the Slovak state language act (2009, Fico government), as well as the amendments completed by the Radicova government in 2011. He expressed his regret at the Radicova government’s failure to amend those points of the law, which – in line with the opinion of the Venice Commission (Council of Europe) – violate several international conventions (Language Charter, Framework Convention for the Protection of National Minorities, European Convention on Human Rights).

The letter also identified as a shortcoming that the earlier balance in the relation of the state language act and the law on minority language use had not been restored. The Human Rights Commissioner’s letter mentioned several times, that the legal status of the explanatory „principles” were still ambiguous and its provisions had not been properly incorporated into the law with binding force.

Mr. Hammarberg also expressed his disillusionment over the sanctions (fines) of the state language act and the law on the national minority language use. Although the state language act comprises only limited-scope-fines, the Human Rights Commissioner shared the Venice Commission’s opinion, that the purposes declared by the state could be achieved by confidence-building measures rather than by the means of fines.

On the part of the Roundtable of Hungarians in Slovakia we would like to recall, that in the last one and half year our experts have closely monitored the amendment process of the state language act and the law on national minority language use. In our declarations and analyses we paid a high level of attention to Slovakia’s international commitments in the field of minority protection. At this point we reiterate, that in the major points Mr. Thomas Hammarberg’s opinion, constructive criticism and recommendations overlap with our standpoints previously formulated.

The Council of Europe places a European mirror in front of Slovakia’s minority policy. This very organization plays a key role in the reinforcement of the existential and legal certainty of the national minorities of Slovakia by the supervision of Slovakia’s voluntarily undertaken international commitments. The Roundtable of Hungarians in Slovakia counts on the constructive activities of the minority policy related organs of the Council of Europe. We intend to remain partners in these activities in the future.

At the same time, we call for the attention of the Slovak Government and the National Council of the Slovak Republic, as Slovakia still keeps violating some of its international commitments – as highlighted also by the Human Rights Commissioner’s letter. The respect of the international conventions is our common goal. However, the creation of an appropriate legal environment to achieve this goal, is the responsibility of the highest state authorities. Thus hereby we call upon them to take the necessary measures to remove the deficiencies. The Roundtable of Hungarians in Slovakia continues to be ready for the cooperation in the preparation of these measures.

The Roundtable of Hungarians in Slovakia

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.